Երեխային կապկպել են, մոր աչքի առաջ ենթարկել բռնության, ապա սպանել. Ինչ ցուցմունք է տվել Պեմզաշենի մոլագարը

Երեխային կապկպել են, մոր աչքի առաջ ենթարկել բռնության, ապա սպանել. Ինչ ցուցմունք է տվել Պեմզաշենի մոլագարը

Քննչա­կան կո­մի­տեն հաս­տա­տում է` ոճ­րա­գործ­նե­րը Պեմ­զա­շե­նում սպան­ված ըն­տա­նի­քի 12-ամյա աղջ­նա­կի նկատ­մամբ սե­ռա­կան բնույ­թի բռնի գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ են կա­տա­րել: Այս մա­սին  հայտ­նեց ՔԿ մա­մու­լի խոս­նակ Վար­դան Թա­դե­ւո­սյա­նը: Ըստ նրա, ե­րե­խա­նե­րի մոր նկատ­մամբ նման գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ չեն կա­տար­վել:

«Իրա­վու­ն­քին»  նա­եւ այլ ման­րա­մաս­ներ են հայտ­նի դար­ձել ոճ­րա­գոր­ծու­թյու­նից: Մա­սնա­վո­րապ­ես, ոճ­րա­գոր­ծը խոս­տո­վա­նել է, որ ե­րե­խա­յին կապկ­պել են, մոր աչ­քի ա­ռաջ են­թար­կել բռնու­թյան, ա­պա նոր սպա­նել: Ան­մարդկա­յին տան­ջանք­նե­րի են են­թար­կել նա­եւ տղա­յին: Ըստ մեր աղ­բյուր­նե­րի, քննվում է նա­եւ վար­կած առ այն, որ ոճ­րա­գործ­նե­րի թի­վը ե­րեքն է ե­ղել: Վեր­ջին­ներս, ինչ­պես եւ գրել է­ինք նա­խորդ հա­մա­րում, գնա­ցել է­ին այդ քայ­լին` ի սկզբա­նե գո­ղու­թյան նպա­տա­կով: Բայց հաս­կա­նա­լով, որ նրանց ճա­նա­չել են, եւ հե­տո ա­վե­լի վատ է լի­նե­լու, ո­րո­շել են ի­րենք տե­ղում վե­րաց­նել վկա­նե­րին: Ի դեպ, գլխա­վոր ման­կաս­պա­նը հենց այդ­պես էլ խոս­տո­վա­նա­կան ցուց­մուն­քում գրել է:

Ար­դեն ձեր­բա­կալ­ված ոճ­րա­գործ­նե­րի ինք­նու­թյան մա­սին նոր ման­րա­մաս­ներ են հայտ­նի դար­ձել: Մաս­նա­վո­րա­պես՝ 32-ամյա Վրույր Բար­սե­ղյա­նի հայ­րը ե­ղել է թմրա­մոլ եւ հար­բե­ցող, նա լքել է ե­րե­խա­յին ու նրա մո­րը, մեկ­նել ՌԴ, որ­տեղ եւ սպան­վել է:

Նրա հո­րեղ­բայ­րը` 42-ամյա ոճ­րա­գործ Ար­կա­դի Բար­սե­ղյա­նի հայ­րը նույն­պես ե­ղել է թմրա­մոլ եւ հար­բե­ցող եւ մի քա­նի ան­գամ դա­տա­պարտ­վել է թմրա­մո­լու­թյան հա­մար:

Ի դեպ, Ար­կա­դի Բար­սե­ղյա­նը Պեմ­զա­շե­նում իր կող­մից սպան­ված ըն­տա­նի­քի հոր մոտ ըն­կերն է ե­ղել: Նրանց հո­րա­քույ­րը հա­րե­ւա­նի հետ սի­րա­յին կա­պից ու­նե­նա­լով մեկ ե­րե­խա, նրա­նից ա­զատ­վե­լու նպա­տա­կով սպա­նել է նո­րած­նին` գլխի մեջ խրե­լով ա­սեղ­ներ: Ման­կաս­պա­նու­թյան հոդ­վա­ծով կի­նը դա­տա­պարտ­վել է ա­զա­տազրկ­ման:

Պեմ­զա­շե­նի գյու­ղա­պետ Ա­ղա­սի Վար­դա­նյանն էլ մեզ հետ զրույ­ցում ա­սաց, որ ձեր­բա­կալ­ված 32-ամյա Վրույր Բար­սե­ղյա­նը, ով ու­նի չորս ե­րե­խա, աչ­քի էր ընկ­նում ոչ ա­դեկ­վատ վար­քագ­ծով: Վեր­ջերս նրան հա­ճա­խա­կի տես­նում է­ին անս­թափ վի­ճա­կում զբոս­նե­լիս եւ իր զո­հե­րի տան շուրջ­բո­լո­րը պտտվե­լիս: Նա ապ­րում էր սպան­ված կնոջ աշ­խա­տա­վայ­րի` պո­լիկ­լի­նի­կա­յի հա­րե­ւա­նու­թյամբ:

Երկ­րորդ ոճ­րա­գոր­ծը ու­նի մեկ ե­րե­խա:

Ոճ­րա­գոր­ծու­թյու­նից հե­տո նա փա­խել է Ե­րե­ւան, որ­տեղ էլ ձեր­բա­կալ­վել է: Իսկ այ Վրույր Բար­սե­ղյա­նը մնա­ցել է գյու­ղում, հա­ճախ գնա­ցել իր զո­հե­րի բնա­կա­վայ­րում քննչա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րին հե­տե­ւել, նույ­նիսկ` մաս­նակ­ցել նրանց հու­ղար­կա­վո­րու­թյա­նը, ցա­վակ­ցել ըն­տա­նի­քի հո­րը: Ըստ Պեմ­զա­շե­նի գյու­ղա­պե­տի` եր­կու ոճ­րա­գոր­ծներն էլ դատ­վա­ծու­թյուն չեն ու­նե­ցել:

Այս պա­հին գյու­ղում տի­րում է լար­ված ի­րա­վի­ճակ, ոս­տի­կան­նե­րը հսկում են պեմ­զա­շեն­ցի ճի­վաղ­նե­րի բնա­կա­րան­նե­րը, որ­պես­զի նրանց ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րը չեն­թարկ­վեն վեն­դետ­ա­յի:

Ի­ԼՈ­ՆԱ Ա­ԶԱ­ՐՅԱՆ

Նյութի աղբյուր

What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0